Zmiana języka obcego na inny

Regulamin zmiany języka obcego na inny język w XLI LO w Krakowie

Zmiana języka obcego na inny język jest możliwa:

  1. Po złożeniu przez rodziców podania wraz z uzasadnieniem.
  2. W miarę wolnych miejsc w klasie docelowej i po spełnieniu poniższych warunków:
  • Podanie należy złożyć w czerwcu, najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
  • Wniosek ucznia pełnoletniego nie wymaga podpisu rodzica.
  • Uczeń zobowiązany jest uzyskać akceptację nauczycieli obydwóch języków czyli języka, z którego uczeń rezygnuje i tego, którego chce się uczyć.

Wobec spełnienia powyższych warunków Dyrektor  Szkoły może wyrazić zgodę na zmianę języka; informuje on wówczas, najpóźniej do zakończenia zajęć dydaktycznych o swojej decyzji nauczyciela grupy docelowej, a ten wyznacza na piśmie zakres materiału do uzupełnienia.

Uczeń przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego w ostatnim tygodniu sierpnia. Uczeń musi uzyskać z tego egzaminu co najmniej ocenę dostateczną. Jeśli uczeń nie uzyska oceny co najmniej dostatecznej pozostaje w dotychczasowej grupie.

Podanie o zmianę języka/grupy językowej

Skip to content