Zmiana oddziału klasowego

Regulamin zmiany oddziału klasowego w XLI LO w Krakowie

Przeniesienie ucznia z oddziału do oddziału o innym profilu jest możliwe za zgodą Dyrektora Szkoły, w przypadku wolnych miejsc i spełnienia następujących warunków:
  1. Złożenie , po zakończeniu klasyfikacji rocznej,  przez Rodzica do Dyrektora Szkoły podania z uzasadnieniem.
  2. Zmiana przedmiotów kierunkowych oraz uzupełniających.
  3. Uzyskanie oceny co najmniej dobrej z przedmiotów kierunkowych, obowiązujących w klasie, do której uczeń aspiruje.

Istotny wpływ na pozytywne rozpatrzenie podania ucznia ma ponadto jego śródroczna i roczna średnia ocen, frekwencja oraz ocena z zachowania.

Uczeń powinien w ciągu całego roku szkolnego ( poprzedzającego wniosek o przeniesienie ) wykazać się aktywnością w dziedzinie przedmiotów, które są kierunkowymi dla docelowej klasy, np. poprzez udział w konkursach, olimpiadach itp.

W przypadku akceptacji podania , uczeń zobowiązany jest zdać egzaminy klasyfikacyjne z przedmiotów wskazanych przez Dyrektora na ocenę co najmniej dobrą. Egzaminy odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia. Zakres materiału oraz arkusz egzaminacyjny przygotowuje nauczyciel uczący w klasie, do której uczeń aspiruje. 

W szczególnych przypadkach zmiana klasy może nastąpić w trakcie roku szkolnego na wniosek nauczycieli uczących w klasie macierzystej i docelowej.

Dodatkowe warunki przeniesienia ucznia do innego oddziału ustala Dyrektor Szkoły.

Podanie o zmianę profilu/oddziału

Deklaracja ostateczna wyboru przedmiotów

Skip to content