Historia i patron szkoły

                                                                                                     Historia Szkoły

Budynek Szkoły Pod­sta­wowej nr 20 im. Zbig­niewa Oleśnick­iego przy Rynku Kleparskim nr 18 wybu­dowano w 1903 r. Pro­jek­tował go ten sam architekt, którego dziełem jest teatr im. J. Słowack­iego, Jan Zaw­iejski. Była to szkoła wydzi­ałowa żeńska o dziewię­ciu klasach. Poziom nauki w szkole był zawsze wysoki. Z języków obcych uczono wów­czas fran­cuskiego. We wrześniu 1932 roku przyłąc­zono do naszej Szkoły nr 28im. Zyg­munta Krasińskiego wraz z nauczy­cielami. W owych cza­sach szkoła była bardzo bogata, wyposażona w pomoce naukowe do wszys­t­kich przed­miotów. Komitet Rodzi­ciel­ski dbał o potrzeby szkoły : urządzał zabawy dziecięce, loterie fan­towe, zaś dochód przez­naczał na zaopa­trze­nie naj­bied­niejszych dzieci w odzież i obuwie. Orga­ni­zowano także własne kolonie waka­cyjne ‚które spraw­iały młodzieży wiele radości. Ufun­dowano również aparat radiowy, mikro­fon, maszyny do szy­cia, oraz inne pomoce służące do nauki prac ręcznych. Wśród tych darów wyróż­niał się sztan­dar szkolny ofi­arowany w 1933 roku na trzy­dzi­estą rocznicę szkoły.

Uczen­nice wyższych klas wykony­wały piękne, artysty­czne ozdoby choinkowe, które zostały wysłane do Polonii amerykańskiej w Michi­gan. Ale na tym nie kończyła się ich dzi­ałal­ność. Wysyłały one kom­plet lalek w stro­jach ludowych-regionalnych do Anglii. Uczen­nice klas: V, VI, VII, VIII uczyły się gotowa­nia ‚kalku­lacji ‚sporządza­nia mary­nat oraz innych zajęć, które miały się przy­dać w przyszłości.

Następ­nie przyszły straszne lata oku­pacji niemieck­iej. Nauka w tym pamięt­nym 1939 roku rozpoczęła się w dniu 28 IX po usta­niu dzi­ałań wojen­nych. W naszym budynku mieś­ciła się wów­czas dyrekcja kole­jowa krakowska i katow­icka. Po pię­ciu dni­ach budynek szkoły zajęto. Przepadło całe mie­nie. Rozpoczęła się tułaczka po innych szkołach. Zabro­niono uczyć his­torii, geografii i korzys­tać z czy­tanek pol­s­kich. 9 XII na rozkaz władz szkol­nych należało usunąć ze szkoły Żydówki.

W cza­sie oku­pacji żywo na tere­nie szkoły była rozwinięta akcja chary­taty­wna. Z powodu częstych prze­siedleń, poziom i frek­wencja w szkole znacznie się obniżyły. Od 1 I 1944 władze niemieckie wprowadz­iły nowy pro­gram. Warunki naucza­nia były bardzo ciężkie, lekcje skró­cono do 35 minut. Ciągłe alarmy lot­nicze uniemożli­wiały sprawne prowadze­nie szkoły. Nad­szedł rok 1945. W sty­czniu, po usta­niu dzi­ałań wojen­nych grono nauczy­ciel­skie objęło dawny budynek szkoły. Rozpoczęto sprzą­tanie i oczyszczanie terenu. Wszys­tkie poniemieckie sprzęty zostały wymienione. Rozpoczę­cie nauki było wzrusza­jącą uroczys­toś­cią. Nabożeństwo szk­lone odbyło się w koś­ciele św. Flo­ri­ana. Po raz pier­wszy, po sześ­ciu lat­ach oku­pacji dzieci szły z ura­towanym sztan­darem szkol­nym, którego nie znały i po raz pier­wszy od sześ­ciu lat zabrzmi­ała potężnie pieśń uważana właś­ci­wie za hymn nar­o­dowy „Boże coś Pol­skę”. Szkoła oży­wiła się .Swą dzi­ałal­ność wznowił Komitet Rodzi­ciel­ski. Prężnie dzi­ałało kółko teatralne pod opieką p. Marii Łukowskiej. Wys­taw­iło ono w Starym Teatrze bajkę „Jagienka i Smok”.

Po wojnie szkoła utraciła imię Zbig­niewa Oleśnick­iego i została nazwana „Szkołą Towarzystwa Przy­jaciół Dzieci „/TPD/.Przez szereg lat nie miała patrona. Aż wresz­cie nadano naszej szkole imię Man­i­festu Lip­cowego. Nadanie nowego imienia wyma­gało ufun­dowa­nia sztan­daru. Dnia 21 maja 1977 roku o godz. 10 w budynku Teatru im. J. Słowack­iego nastąpiło uroczyste wręcze­nie szkole sztan­daru. Sztan­dar ufun­dowany przez Rejonową Dyrekcję Kolei Państ­wowych, został złożony na ręce ówczes­nego dyrek­tora szkoły mgr Elż­bi­ety Góral­czyk. Następ­nie odbyło się ślubowanie na sztan­dar, po czym nastąpiła artysty­czna część uroczys­tości; mon­taże słowno-muzyczne i wys­tęp chóru szkol­nego. Na naszej uroczys­tości obecne były również del­e­gacje z Kopalni Węgla Kami­en­nego „Man­i­fest Lip­cowy” w Jastrzębiu-Zdroju i statku Floty Hand­lowej „Man­i­fest Lip­cowy”, które przekazały szkole sym­bol­iczne upominki. Po uroczys­tej akademii młodzież prze­masze­rowała ze sztan­darem pod pom­nik Grun­waldzki, gdzie z rąk dzi­ałaczy ZBOWID Dz. Śród­mieś­cie otrzy­mała urnę z ziemią z pól Grunwaldu.

W czer­wcu 1990 roku w naszej szkole odbył się plebis­cyt, który miał zade­cy­dować o wyborze imienia szkoły. Więk­szoś­cią głosów zade­cy­dowano powrót do dawnej nazwy-Szkoły Pod­sta­wowej nr 20 im. Zbig­niewa Oleśnick­iego. Dnia 15 marca 1991 roku w sali teatral­nej Domu Kole­jarza przy ul. Św. Fil­ipa odbyła się uroczys­tość powrotu do dawnego imienia i poświęce­nia sztan­daru. Druga część uroczys­tości odbyła się w koś­ciele św. Flo­ri­ana przy ul. Warsza­wskiej. Tam odbyła się msza święta, którą odprawił ks. pro­boszcz Jan Czyrek.

W 1999 roku w wyniku reformy oświaty została zmieniona struktura szkolnictwa. Nasza szkoła została przek­sz­tał­cona w Gim­nazjum nr 4. Od 01 wrześ­nia 1999 roku funkcjonowała jako Zespół Szkół Ogól­nok­sz­tałcą­cych nr 24, w skład którego wchodzi: Szkoła Pod­sta­wowa nr 20  i Gim­nazjum nr 4. 

W marcu 2002 roku przeprowad­zono ref­er­en­dum dotyczące o wyboru patrona gim­nazjum. W wyniku głosowa­nia patronem został ksiądz Jan Twardowski.

Od wrześ­nia 2004 roku roku gim­nazjum funkcjonowało jako samodzielna szkoła.

W wyniku kolejnej reformy oświaty Uchwałą Nr LXVIII/1678/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2017 r.  Gimnazjum nr 4 zostało przekształcone w XLI Liceum Ogólnokształcące.

Pierwsi licealiści rozpoczęli naukę   1 września 2017 roku. 29 kwietnia 2022 mury naszej szkoły opuścił ostatni rocznik 3-letniego liceum, tym samym kończąc historię klas pogimnazjalnych. 

Zbiory własne
Zbiory własne
Zbiory własne

Patron naszej szkoły – ks. Jan Twardowski

Jan Twar­dowski (ur. 1 czer­wca 1915 r. w Warsza­wie, zm. 18 sty­cz­nia 2006 r. w Warsza­wie) – ksiądz katolicki, prałat hon­orowy Jego Świą­to­bli­wości, poeta, przed­staw­iciel współczes­nej liryki religi­jnej. Uczęszczał do Gim­nazjum im. Tadeusza Cza­ck­iego w Warsza­wie, maturę zdał w roku 1935. W 1937 r. ukazał się pier­wszy tomik jego wier­szy pt. Powrót Ander­sena naw­iązu­jący do poe­t­yki Ska­man­dra. W tym samym roku rozpoczął stu­dia polonisty­czne na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim, które ukończył dopiero po wojnie w 1947 r. W cza­sie II wojny świa­towej, pod­czas której zag­inął cały jego wcześniejszy dorobek poe­t­y­cki, był żołnierzem Armii Kra­jowej, uczest­niczył w pow­sta­niu warsza­wskim. Wskutek przeżyć z wojen­nych, w tym zniszczenia jego domu rodzin­nego, w 1943 r. postanowił zostać księdzem. W trak­cie wojny w marcu 1945 r. zaczął naukę w tajnym Sem­i­nar­ium Duchownym w Warsza­wie. Naukę w sem­i­nar­ium kon­tyn­uował z prz­er­wami do 1948 r., kiedy to 4 lipca przyjął święce­nia kapłańskie. W tym też roku uzyskał tytuł mag­is­tra filologii pol­skiej za pracę „Godz­ina myśli” Juliusza Słowack­iego. Zaraz po stu­di­ach w sem­i­nar­ium przy­był do parafii w Żbikowie k. Pruszkowa, gdzie był wikarym przez trzy lata. Zaj­mował się nauczaniem religii w szkole spec­jal­nej. Od 1960 r. aż do emery­tury był rek­torem koś­cioła sióstr Wiz­ytek w Warsza­wie, gdzie głosił kaza­nia dla dzieci, którym później zad­edykował m. in. zbiory: Zeszyt w kratkę oraz Patyki i patyczki.

Wcześniej, bo już pod koniec 1945 r., powró­cił do pub­likowa­nia wier­szy. Jego twór­c­zość trafiła wów­czas m.in. na łamy Tygod­nika Powszech­nego. Wielką pop­u­larność przyniósł mu wydany w 1970 r. tom Znaki ufności. W 1980 roku uhonorowano Twar­dowskiego nagrodą PEN Clubu im. Roberta Gravesa za całok­sz­tałt twór­c­zości, w 1996 roku Orderem Uśmiechu, w 2000 roku nagrodą IKAR oraz Dziecięcą Nagrodą SERCA a rok później TOTUS, która zwana jest również „katolickim Noblem”. W 1999 r. Katolicki Uni­w­er­sytet Lubel­ski przyz­nał mu tytuł dok­tora hon­oris causa.

Zmarł wiec­zorem 18 sty­cz­nia 2006 r. w Warsza­wie. Pochowany w kryp­cie dla zasłużonych Świą­tyni Opa­trzności Bożej, zgod­nie z życze­niem pry­masa Pol­ski kar­dy­nała Józefa Glempa, a wbrew ostat­niej woli księdza Twar­dowskiego, który chciał być pochowany na warsza­ws­kich Powązkach.

Źródło: wikipedia

Skip to content