Pomalowanie pomieszczeń szkoły po wymianie instalacji elektrycznej

Pomalowanie pomieszczeń szkoły po wymianie instalacji elektrycznej

PLIKI DO POBRANIA :

 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (zał. 1)
 3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU (zał. 2)
 4. UMOWA (zał. 3)
 5. PRZEDMIAR ROBÓT (zał. 4)
 6. OŚWIADCZENIE (zał. 5)
 7. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (zał. 6)
 8. UZUPEŁNIENIE DO SIWZ
 9. WYJAŚNIENIE ZAPISU W SIWZ
 10. WYJAŚNIENIE ZAPISU W SIWZ 2
 11. Zestawienie ofert
 12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Pomalowanie pomieszczeń szkoły po wymianie instalacji elektrycznej”
 13. Uzupełnienie informacji o przetargu
Skip to content