Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

2 września 2021 (czwartek) : 

 KLASY PIERWSZE 02 września 2021 godz. 17.00

7 września 2021 (wtorek) : 

KLASY II i III godz. 17.00

Zebranie informacyjne:
-zapoznanie/przypomnienie najważniejszych informacji dot. Wewnątrzszkolnego systemu oceniania
– zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi
– wybór trójek klasowych
– wybór przedstawicieli Rady Rodziców

9 listopada 2021 (wtorek) : 

KLASY III godz. 17.00

KLASY I i II godz. 18.00

Zebranie:
– informacje o postępach w nauce, zachowaniu, frekwencji
– informacje o problemach oraz o metodach i sposobach ich przezwyciężenia
– informacja dla rodziców uczniów klas trzecich dotycząca procedur obowiązujących podczas egzaminu maturalnego

21 grudnia 2021 (wtorek) : 

KLASY III maturalne godz. 17.00

Wywiadówka
– informacja o śródrocznych ocenach z przedmiotów i zachowania

1 lutego 2022 (wtorek) : 

KLASY I, II i III po szkole podstawowej

KLASY III a-d godz. 17.00

KLASY I i II godz. 18.00

Wywiadówka
– informacja o śródrocznych ocenach z przedmiotów i zachowania

29 marca 2022 (wtorek) : 

KLASY III godz. 17.00

KLASY I i II godz. 18.00

Zebranie
– informacje o postępach w nauce, zachowaniu, frekwencji
– informacje o problemach oraz o metodach i sposobach ich przezwyciężenia
– – informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania   (dotyczy klas III )
– informacje o procedurach odwołania od przewidywanych ocen (dotyczy klas III )
– informacje o procedurach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętności (dotyczy klas III )
 – informacja dotycząca procedur obowiązujących podczas egzaminu maturalnego – przypomnienie (dotyczy klas III )

6 czerwca 2022 (poniedziałek) :

KLASY III po szkole podstawowej godz. 17.00

KLASY I i II godz. 18.00

Zebranie

– informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz o ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i oceanie z zachowania 

– informacje o procedurach odwoływania od przewidywanych ocen 

– informacje o procedurach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętności 

Skip to content