Zebrania z rodzicami

ZEBRANIA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

04.09.2023 klasy I;  11.09.2023 klasy II , III i IV
17.30

Zebranie informacyjne:
-zapoznanie/przypomnienie najważniejszych informacji dot. Wewnątrzszkolnego systemu oceniania
– zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi
– wybór trójek klasowych
– wybór przedstawicieli Rady Rodziców 

_______________
27.11.2023
17.30 ( rodzice uczniów klas I i II)
18.30 ( rodzice uczniów klas III i IV)

Zebranie:
– informacje o postępach w nauce, zachowaniu, frekwencji
– informacje o problemach oraz o metodach i sposobach ich przezwyciężenia
– informacja dla rodziców uczniów klas trzecich dotycząca procedur obowiązujących podczas egzaminu maturalnego

 _______________

18.12.2023
17.30 ( rodzice uczniów klas maturalnych)

Wywiadówka
– informacja o śródrocznych ocenach z przedmiotów i zachowania

_______________
15.01.2024
17.30  klasy I-II
18.30 klasy III

Wywiadówka klas I-III
– informacja o śródrocznych ocenach z przedmiotów i zachowania

_______________
25.03.2024
17.30 ( rodzice uczniów klas  I i II)
18.30 ( rodzice uczniów klas III i IV)

Zebranie
– informacje o postępach w nauce, zachowaniu, frekwencji
– informacje o problemach oraz o metodach i sposobach ich przezwyciężenia
– informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania   (dotyczy klas maturalnych)
– informacje o procedurach odwołania od przewidywanych ocen (dotyczy klas maturalnych)
– informacje o procedurach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętności (dotyczy klas maturalnych )
– informacja dotycząca procedur obowiązujących podczas egzaminu maturalnego – przypomnienie (dotyczy klas maturalnych)

_______________
03.06.2024
17.30 ( rodzice uczniów klas  I i II)
18.30 ( rodzice uczniów klas III )

Zebranie
– informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania
– informacje o procedurach odwołania od przewidywanych ocen
– informacje o procedurach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzających wiedzę i umiejętności

Skip to content