Harmonogram

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025
 
SZCZEGÓŁOWE TERMINY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE WKRÓTCE

 

Zarządzenie nr 4/24 małopolskiego kuratora oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025.
Zarządzenie nr 56/23 małopolskiego kuratora oświaty z dnia 19 października 2023 r.  w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.
Załącznik nr 1 – Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w latach 2019-2024 oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.
Dotyczy Kandydatów, którzy wybrali XLI LO jako szkołę PIERWSZEGO WYBORU:
Potwierdzenie wniosku Kandydat może sprawdzić w systemie e-omikron.  Po zatwierdzeniu Kandydaci nie mogą sami dokonywać we wniosku zmian zapisu, np.: wybranej kolejności oddziałów – by tego dokonać należy skontaktować się z Komisję Rekrutacyjną telefonicznie lub drogą mailową.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna XLI LO informuje, że Kandydaci mogą skorzystać z trzech form składania wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów – m.in. o wielodzietności rodziny kandydata) oraz uzupełnienia wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej) oraz złożenia nowego wniosku, w tym zmiany przez kandydata wniosku.
Proszę wybrać TYLKO JEDNĄ formę złożenia wniosku:
– poprzez PROFIL ZAUFANY
– poprzez dostarczenie do SKRZYNKI REKRUTACYJNEJ XLI LO (hol szkoły, koło portierni)- wniosek podpisuje Kandydat oraz rodzic Kandydata/opiekun prawny.
– w godzinach dyżurów Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. 
 
I. SKŁADANIE DOKUMENTÓW
DATAGODZINA CZYNNOŚCI
  

Składanie wniosku i dokumentów uzupełniających :

1.   wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej naszej szkoły   –  wypełniony i  podpisany  przez  kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego (na stronie  krakow.e-omikron.pl). Wydrukowany wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

2. dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego /wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły,

3.  dokumenty   potwierdzające:  wielodzietność   rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w  rodzinie;  niepełnosprawność  kandydata,  jego  rodzica rodziców   lub   rodzeństwa;    dokument   poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą(patrz:   zasady  naboru   i   pliki   do  pobrania   na   stronie: krakow.e-omikron.pl).

Kandydaci spoza systemu e-omikron pobierają wniosek o przyjęcie TUTAJ

Dyżur telefoniczny w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:

   
II. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW
DATAGODZINACZYNNOŚCI
  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w oryginale lub w kopii poświadczonej przez dyrektora szkoły podstawowej oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

Kandydaci mogą skorzystać z następujących form składania wniosków:
– poprzez osobiste dostarczenie do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej – daty i godziny dyżurów zamieszczono poniżej,
– poprzez profil zaufany – tylko wniosek.

  

Dyżur telefoniczny w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:

III. LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH
DATAGODZINACZYNNOŚCI
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy informacyjnej w szkole
   
   
IV. POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W DANEJ SZKOLE
DATAGODZINACZYNNOŚCI
  

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie dokumentów
Wymagane dokumenty :

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,

3. kwestionariusz kandydata – wypełniony i podpisany,

4. kserokopia aktu urodzenia ucznia,

5. dwa zdjęcia – na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem,

6. karta zdrowia ucznia (może również zostać dostarczona w terminie późniejszym – wrzesień 2023 r.) 

  

Dyżur telefoniczny w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:

V. LISTA PRZYJĘTYCH
DATAGODZINACZYNNOŚCI
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, na tablicy informacyjnej w szkole
VI. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (w przypadku wolnych miejsc)
DATAGODZINACZYNNOŚCI
  

Złożenie wniosku wraz z dokumentami .
Kandydaci na etapie Rekrutacji Uzupełniającej  posługują się dokumentacją z poprzedniego etapu.

Kandydaci mogą dostarczyć wniosek na dwa sposoby, poprzez:
– osobiste przyniesienie do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach jej dyżurów 
lub:
– w formie elektronicznej: poprzez system e-omikron – profil zaufany. 

Szczegółowe informacje: kliknij tutaj

  

Dyżur telefoniczny w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy informacyjnej w szkole
  

Dyżur telefoniczny w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, na tablicy informacyjnej w szkole
Skip to content