Harmonogram

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Dotyczy Kandydatów, którzy wybrali XLI LO jako szkołę PIERWSZEGO WYBORU:
Potwierdzenie wniosku Kandydat może sprawdzić w systemie e-omikron.  Po zatwierdzeniu Kandydaci nie mogą sami dokonywać we wniosku zmian zapisu, np.: wybranej kolejności oddziałów – by tego dokonać należy skontaktować się z Komisję Rekrutacyjną telefonicznie lub drogą mailową.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna XLI LO informuje, że Kandydaci mogą skorzystać z trzech form składania wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów – m.in. o wielodzietności rodziny kandydata) oraz uzupełnienia wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej) oraz złożenia nowego wniosku, w tym zmiany przez kandydata wniosku.
Proszę wybrać TYLKO JEDNĄ formę złożenia wniosku:
– poprzez PROFIL ZAUFANY
– poprzez dostarczenie do SKRZYNKI REKRUTACYJNEJ XLI LO (hol szkoły, koło portierni)- wniosek podpisuje Kandydat oraz rodzic Kandydata/opiekun prawny
– DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – mailem: rekrutacja@xlilo.krakow.pl – W przypadku korzystania z drogi elektronicznej Kandydat wypełnia wniosek, następnie drukuje go. Dokument podpisuje Kandydat oraz rodzic/opiekun prawny, następnie Kandydat skanuje dokument i wysyła na powyższy adres mailowy. W mailu obowiązuje podanie IMIENIA, NAZWISKA KANDYDATA, TEMATU KORESPONDENCJI (np.: wniosek, zmiana we wniosku, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata itd.)
 
I. SKŁADANIE DOKUMENTÓW
DATA GODZINA  CZYNNOŚCI
15.05-19.06
2023r.
 9:00-15:00

Składanie wniosku i dokumentów uzupełniających :

1.   wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej naszej szkoły   –  wypełniony i  podpisany  przez  kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego (na stronie  krakow.e-omikron.pl). Wydrukowany wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

2. dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego /wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły,

3.  dokumenty   potwierdzające:  wielodzietność   rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w  rodzinie;  niepełnosprawność  kandydata,  jego  rodzica rodziców   lub   rodzeństwa;    dokument   poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą(patrz:   zasady  naboru   i   pliki   do  pobrania   na   stronie: krakow.e-omikron.pl).

Kandydaci spoza systemu e-omikron pobierają wniosek o przyjęcie TUTAJ

     
II. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW
DATA GODZINA CZYNNOŚCI
23.06-10.07 2023 r.  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w oryginale lub w kopii poświadczonej przez dyrektora szkoły podstawowej oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

Kandydaci mogą skorzystać z następujących form składania wniosków:
– poprzez osobiste dostarczenie do Komisji Rekrutacyjnej – daty i godziny dyżurów zamieszczono poniżej,
– drogą elektroniczną – mailem, rekrutacja@xlilo.krakow.pl  (w mailu obowiązuje podanie imienia, nazwiska kandydata oraz tematu korespondencji),
– poprzez profil zaufany – tylko wniosek.

   

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

23.06 (piątek)                 godz. 10.00 – 15.00

26.06 (poniedziałek)      godz. 11.00 – 15.00

6.07 (czwartek)               godz. 10.00 – 14.00

7.07 (piątek)                    godz. 8.00 – 12.00

10.07 (poniedziałek)      godz. 11.00 – 15.00

Dyżur telefoniczny w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej:

+48 720 964 481

III. LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH
DATA GODZINA CZYNNOŚCI
19.07
2023r.
10:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy informacyjnej w szkole
     
     
IV. POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W DANEJ SZKOLE
DATA GODZINA CZYNNOŚCI
19.07-26.07
2023r.
 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie dokumentów
Wymagane dokumenty :

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,

3. kwestionariusz kandydata – wypełniony i podpisany,

4. kserokopia aktu urodzenia ucznia,

5. dwa zdjęcia – na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem,

6. karta zdrowia ucznia (po zakończeniu nauki odbiór bezpośrednio u higienistki)

   

 DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

19.07 (środa)                 godz. 11.00 – 15.00

20.07 (czwartek)           godz. 8.00 – 12.00

21.07 (piątek)                 godz. 8.00 – 12.00

24.07 (poniedziałek)     godz. 11.00 – 15.00

25.07 (wtorek)                godz. 8.00 – 12.00

26.07 (środa)                  godz. 11.00 – 15.00

Dyżur telefoniczny w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej:

 + 48 720 964 481

V. LISTA PRZYJĘTYCH
DATA GODZINA CZYNNOŚCI
27.07
2023r.
10:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, na tablicy informacyjnej w szkole
VI. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (w przypadku wolnych miejsc)
DATA GODZINA CZYNNOŚCI
28.07- 04.08 2023r.   Złożenie wniosku wraz z dokumentami .
Kandydaci na etapie Rekrutacji Uzupełniającej  posługują się dokumentacją z poprzedniego etapu wraz z podaniem o przyjęcie do danej klasy.
   

 DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

28.07 (piątek)                 godz. 8.00 – 12.00

31.07 (poniedziałek)      godz. 8.00 – 12.00

1.08 (wtorek)                   godz. 11.00 – 15.00

Dyżur telefoniczny w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej:

 +48 720 964 481

14.08
2023r.
10:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy informacyjnej w szkole
   

 DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

16.08 (środa)              godz. 11.00 – 15.00

17.08 (czwartek)         godz. 8.00 – 12.00

21.08 (poniedziałek)   godz. 8.00 – 12.00

Dyżur telefoniczny w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej:

 +48 720 964 481

22.08
2023r.
10:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, na tablicy informacyjnej w szkole
Skip to content