Harmonogram

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostaną podane w późniejszym czasie

 

ZARZĄDZENIE NR 70/22 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

I. SKŁADANIE DOKUMENTÓW
DATA GODZINA  CZYNNOŚCI
Składanie wniosku i dokumentów uzupełniających :

1.   wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej naszej szkoły   –  wypełniony i  podpisany  przez  kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego (na stronie  krakow.e-omikron.pl). Wydrukowany wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

2. dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego /wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły,

3.  dokumenty   potwierdzające:  wielodzietność   rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w  rodzinie;  niepełnosprawność  kandydata,  jego  rodzica rodziców   lub   rodzeństwa;    dokument   poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą(patrz:   zasady  naboru   i   pliki   do  pobrania   na   stronie: krakow.e-omikron.pl).

Kandydaci spoza systemu e-omikron pobierają wniosek o przyjęcie TUTAJ

II. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW
DATA GODZINA CZYNNOŚCI
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w oryginale lub w kopii poświadczonej przez dyrektora szkoły podstawowej oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

Kandydaci mogą skorzystać z następujących form składania wniosków:
– poprzez osobiste dostarczenie do Komisji Rekrutacyjnej – daty i godziny dyżurów zamieszczono poniżej,
– drogą elektroniczną – mailem, rekrutacja@xlilo.krakow.pl  (w mailu obowiązuje podanie imienia, nazwiska kandydata),
– poprzez profil zaufany – tylko wniosek.

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
III. LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH
DATA GODZINA CZYNNOŚCI
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy informacyjnej w szkole
IV. POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W DANEJ SZKOLE
DATA GODZINA CZYNNOŚCI
Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie dokumentów
Wymagane dokumenty :

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,

3. kwestionariusz kandydata – wypełniony i podpisany,

4. kserokopia aktu urodzenia ucznia,

5. dwa zdjęcia – na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem,

6. karta zdrowia ucznia (po zakończeniu nauki odbiór bezpośrednio u higienistki)

 DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
V. LISTA PRZYJĘTYCH
DATA GODZINA CZYNNOŚCI
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, na tablicy informacyjnej w szkole
VI. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (w przypadku wolnych miejsc)
DATA GODZINA CZYNNOŚCI
Złożenie wniosku wraz z dokumentami .
Kandydaci na etapie Rekrutacji Uzupełniającej  posługują się dokumentacją z poprzedniego etapu wraz z podaniem o przyjęcie do danej klasy.
 DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy informacyjnej w szkole
Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie dokumentów
Wymagane dokumenty :

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,

3. kwestionariusz kandydata – wypełniony i podpisany,

4. kserokopia aktu urodzenia ucznia,

5. dwa zdjęcia – na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem,

6. karta zdrowia ucznia (po zakończeniu nauki odbiór bezpośrednio u higienistki)

 DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, na tablicy informacyjnej w szkole

Planowane klasy w roku szkolnym 2023/2024!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij w zakładkę: Rekrutacja

 

Skip to content