Harmonogram

Harmonogram rekrutacji do oddziałów klas I w XLI Liceum Ogólnokształcącym im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie, Rynek Kleparski 18 w roku szkolnym 2021/2022

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Kandydaci mogą skorzystać z trzech form składania wniosku i dokumentów uzupełniających : 

– osobiście, zgodnie z harmonogramem dyżurów Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,

– poprzez dostarczenie do Skrzynki rekrutacyjnej – hol szkoły koło portierni,

– drogą elektroniczną – PDF lub czytelne zdjęcie na mail : rekrutacja@xlilo.krakow.pl – w temacie wiadomości należy podać imię, nazwisko, klasę pierwszego wyboru oraz temat korespondenji, np. wniosek, poświadczona kopia świadectwa, itd

Na potrzeby rekrutacji od 25 czerwca 2021 r. w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej uruchomione zostaną numery telefoniczne :

+48 720 964 480 oraz +48 720 964 481 (Dyżury telefoniczne odbywają się w dniach i godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej)

I. SKŁADANIE DOKUMENTÓW

DATA

GODZINA

 CZYNNOŚCI

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. 

do 21 czerwca 2021 godz. 15.00 

Składanie wniosku i dokumentów uzupełniających :

1.   wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej naszej szkoły   –  wypełniony i  podpisany  przez  kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego (na stronie  krakow.e-omikron.pl). Wydrukowany wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

2. dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego /wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły,

3.  dokumenty   potwierdzające:  wielodzietność   rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w  rodzinie;  niepełnosprawność  kandydata,  jego  rodzica rodziców   lub   rodzeństwa;    dokument   poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą(patrz:   zasady  naboru   i   pliki   do  pobrania   na   stronie: krakow.e-omikron.pl).

Kandydaci spoza systemu e-omikron pobierają wniosek o przyjęcie TUTAJ

 

25.05.21 (wtorek)

28.05.21 (piątek)

1.06.21 (wtorek)

8.06.21 (wtorek)

11.06.21 (piątek)

15.06.21 (wtorek)

18.06.21 (piątek)

9.00 – 13.00

8.00 – 12.00

9.00 – 13.00

9.00 – 13.00

8.00 – 12.00

9.00 – 13.00

8.00 – 12.00

DYŻURY

II. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW

DATA

GODZINA

CZYNNOŚCI

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.  

 

do 14 lipca godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w oryginale lub w kopii poświadczonej przez dyrektora szkoły podstawowej oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

28.06.21 (pon.)

29.06.21 (wtorek)

9.07.21(piątek)

12.07.21(poniedziałek)

13.07.21 (wtorek)

 10.00-12.00    13.00-15.00

9.00-11.00    12.00-14.00

10.00 – 13.00

9.00 – 14.00

9.00-11.00    12.00-14.00

DYŻURY

III. LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

DATA

GODZINA

CZYNNOŚCI

do 14 lipca 2021 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 21 lipca 2021 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

22 lipca 2021 r. 

godz. 10.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, także na stronie internetowej szkoły *

IV. POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W DANEJ SZKOLE

DATA

GODZINA

CZYNNOŚCI

od 23 lipca 2021 r.  do 30 lipca 2021 r.  

do godz. 15.00  

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie dokumentów
Wymagane dokumenty : 

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,

3. kwestionariusz kandydata – wypełniony i podpisany,

4. kserokopia aktu urodzenia ucznia,

5. dwa zdjęcia – na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem,

6. karta zdrowia ucznia (po zakończeniu nauki odbiór bezpośrednio u higienistki)

 23.07.21 (piątek)

26.07.21 (pon.)

30.07.21 (piątek)

10.00-12.00

13.00-15.00

 

 DYŻURY

V. LISTA PRZYJĘTYCH

DATA

GODZINA

CZYNNOŚCI

2 sierpnia 2021 r.

do godz. 10.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, także na stronie internetowej szkoły *

3.08.21 (wtorek)

4.08.21 (środa)

17.08.21 (wtorek)

18.08.21 (środa)

9.00-11.00

12.00-14.00

DYŻYRY

* zgodnie z przepisem § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) . umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek 

Skip to content