Harmonogram

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

I. SKŁADANIE DOKUMENTÓW

DATA

GODZINA

 CZYNNOŚCI
16.05-20.06
2022 r.   
 9:00-15:00

Składanie wniosku i dokumentów uzupełniających :

1.   wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej naszej szkoły   –  wypełniony i  podpisany  przez  kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego (na stronie  krakow.e-omikron.pl). Wydrukowany wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

2. dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego /wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły,

3.  dokumenty   potwierdzające:  wielodzietność   rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w  rodzinie;  niepełnosprawność  kandydata,  jego  rodzica rodziców   lub   rodzeństwa;    dokument   poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą(patrz:   zasady  naboru   i   pliki   do  pobrania   na   stronie: krakow.e-omikron.pl).

Kandydaci spoza systemu e-omikron pobierają wniosek o przyjęcie TUTAJ

   

DYŻURY

II. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW

DATA

GODZINA

CZYNNOŚCI

 24.06-12.07 2022 r.  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w oryginale lub w kopii poświadczonej przez dyrektora szkoły podstawowej oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

   

DYŻURY

III. LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

DATA

GODZINA

CZYNNOŚCI

19.07
2022 r. 
10:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, także na stronie internetowej szkoły *
     
     

IV. POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W DANEJ SZKOLE

DATA

GODZINA

CZYNNOŚCI

19.07-25.07
2022 r.
 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie dokumentów
Wymagane dokumenty : 

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,

3. kwestionariusz kandydata – wypełniony i podpisany,

4. kserokopia aktu urodzenia ucznia,

5. dwa zdjęcia – na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem,

6. karta zdrowia ucznia (po zakończeniu nauki odbiór bezpośrednio u higienistki)

     DYŻURY

V. LISTA PRZYJĘTYCH

DATA

GODZINA

CZYNNOŚCI

 26.07
2022 r.
10:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, także na stronie internetowej szkoły *

   

DYŻYRY

* zgodnie z przepisem § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) . umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek 

Planowane klasy w roku szkolnym 2022/2023!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij w zakładkę: Rekrutacja
Przyjdź! 31 maja w godzinach 16.00 – 18.00 organizujemy DZIEŃ OTWARTY. 
ZAPRASZAMY! 
Skip to content