Harmonogram

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

I. SKŁADANIE DOKUMENTÓW
DATA GODZINA  CZYNNOŚCI
16.05-20.06
2022 r.
 9:00-15:00 Składanie wniosku i dokumentów uzupełniających :

1.   wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej naszej szkoły   –  wypełniony i  podpisany  przez  kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego (na stronie  krakow.e-omikron.pl). Wydrukowany wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

2. dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego /wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły,

3.  dokumenty   potwierdzające:  wielodzietność   rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w  rodzinie;  niepełnosprawność  kandydata,  jego  rodzica rodziców   lub   rodzeństwa;    dokument   poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą(patrz:   zasady  naboru   i   pliki   do  pobrania   na   stronie: krakow.e-omikron.pl).

Kandydaci spoza systemu e-omikron pobierają wniosek o przyjęcie TUTAJ

II. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW
DATA GODZINA CZYNNOŚCI
 24.06-12.07 2022 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w oryginale lub w kopii poświadczonej przez dyrektora szkoły podstawowej oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

Kandydaci mogą skorzystać z następujących form składania wniosków:
– poprzez osobiste dostarczenie do Komisji Rekrutacyjnej – daty i godziny dyżurów zamieszczono poniżej,
– drogą elektroniczną – mailem, rekrutacja@xlilo.krakow.pl  (w mailu obowiązuje podanie imienia, nazwiska kandydata),
– poprzez profil zaufany – tylko wniosek.

DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

27.06 (poniedziałek)     godz. 8.00 – 12.00

30.06 (czwartek)           godz. 11.00 – 15.00

4.07 (poniedziałek)       godz. 8.00 – 12.00

8.07 (piątek)              godz. 11.00 – 15.00

11.07 (poniedziałek)      godz. 8.00 – 14.00

12.07 (wtorek)                godz. 8.00 – 15.00

Dyżur telefoniczny w godzinach pracy Komisji:

+48 720 964 480

III. LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH
DATA GODZINA CZYNNOŚCI
19.07
2022 r.
10:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy informacyjnej w szkole
IV. POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W DANEJ SZKOLE
DATA GODZINA CZYNNOŚCI
19.07-25.07
2022 r.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie dokumentów
Wymagane dokumenty :

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,

3. kwestionariusz kandydata – wypełniony i podpisany,

4. kserokopia aktu urodzenia ucznia,

5. dwa zdjęcia – na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem,

6. karta zdrowia ucznia (po zakończeniu nauki odbiór bezpośrednio u higienistki)

 DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

20.07 (środa)                 godz. 8.00 – 12.00

21.07 (czwartek)           godz. 11.00 – 15.00

22.07 (piątek)                godz. 8.00 – 12.00

25.07 (poniedziałek)     godz. 11.00 – 15.00

Dyżur telefoniczny w godzinach pracy Komisji:

 +48 720 964 480

V. LISTA PRZYJĘTYCH
DATA GODZINA CZYNNOŚCI
 26.07
2022 r.
10:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, na tablicy informacyjnej w szkole
VI. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (w przypadku wolnych miejsc)
DATA GODZINA CZYNNOŚCI
27.07 – 03.08 2022 r Złożenie wniosku wraz z dokumentami .
Kandydaci na etapie Rekrutacji Uzupełniającej  posługują się dokumentacją z poprzedniego etapu wraz z podaniem o przyjęcie do danej klasy.
 DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

28.07 (czwartek)                 godz. 11.00 – 15.00

1.08 (poniedziałek)           godz. 8.00 – 12.00

3.08 (środa)                godz. 11.00 – 15.00

Dyżur telefoniczny w godzinach pracy Komisji:

 +48 720 964 480

9.08
2022 r.
10:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na tablicy informacyjnej w szkole
9.08-17.08
2022 r.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie dokumentów
Wymagane dokumenty :

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,

3. kwestionariusz kandydata – wypełniony i podpisany,

4. kserokopia aktu urodzenia ucznia,

5. dwa zdjęcia – na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem,

6. karta zdrowia ucznia (po zakończeniu nauki odbiór bezpośrednio u higienistki)

 DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

9.08 (wtorek)         godz. 9.00 – 13.00

11.08 (czwartek)                 godz. 9.00 – 13.00

16.08 (wtorek)           godz. 8.00 – 12.00

17.08 (środa)                godz. 11.00 – 15.00

Dyżur telefoniczny w godzinach pracy Komisji:

 +48 720 964 480

 18.08
2022 r.
10:00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, na tablicy informacyjnej w szkole

Planowane klasy w roku szkolnym 2022/2023!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij w zakładkę: Rekrutacja

 

Skip to content