Planowane klasy

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzenie następujących czterech klas pierwszych :

UWAGA!

Przedmioty punktowane obowiązkowo w każdej klasie : język polski i matematyka oraz 2 przedmioty spośród wymienionych w danej klasie – system wybiera przedmioty z najwyższą oceną. 
Języki obce będą nauczane w gru­pach z uwzględ­nie­niem poziomu zaawansowania.

Klasa A 

Przedmioty rozszerzone : język pol­ski, WOS, biologia.

W klasie III fakultet z historii.

Wiodący język : ang­iel­ski.

Drugi język nowożytny : hiszpański

Przedmioty punktowane : biologia, historia, wos.

Klasa umożliwi uczniom rozwi­janie zain­tere­sowań w dziedz­i­nach : filologicznej, dziennikarskiej, psy­chologii, socjologii,itp.

Klasa B 

Przedmioty rozszerzone : matem­atyka, geografia, WOS.

Wiodący język : ang­iel­ski.

Drugi język nowożytny : niemiecki.

Przedmioty punktowane : geografia, informatyka, wos.

W tej klasie nauka pozwoli uczniom przygotować się do kontynuacji kształcenia

na kierunkach : politologia, sto­sunki między­narod­we, ekonomia i studia przyrodnicze

Klasa C 

Przed­mioty rozsz­er­zone : język angielski, matematyka, biologia.

Wiodący język : angielski.

Drugi język nowożytny : niemiecki.

Przedmioty punktowane : biologia, chemia, język angielski.

Klasa przygotuje uczniów do dal­szego ksz­tałce­nia

na kierunk­ach medy­cznych i przy­rod­niczych : medy­cyna, biotech­nolo­gia, rehabilitacja.

Klasa D

Przedmioty rozszerzone :  język angielski, język polski, geografia

Wiodący język : angielski.

Drugi język nowożytny : hiszpański

Przedmioty punktowane :  geografia, język angielski, drugi język nowożytny.

Klasa umożliwia dalszą naukę na kierunkach: filologie, dziennikarstwo, turystyka.

Skip to content