Regulaminy i obowiązujące akty prawne

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane po opublikowaniu ich przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kryteria rekrutacji:

1. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów (ustala dyrektor szkoły)

2. wyniki egzaminu ósmoklasisty,

3. szczególne osiągnięcia ucznia

4. ukończenie szkoły z wyróżnieniem,

5. aktywność społeczna.

Przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły są punktowane w rekrutacji:

obowiązkowo w każdej klasie język polski i matematyka oraz 2 przedmioty spośród wymienionych w danej klasie – system wybiera przedmioty z najwyższą oceną.

Przedmioty dodatkowo punktowane w poszczególnych klasach.

 klasa A: biologia, historia, wos

klasa B: geografia, informatyka, wos

 klasa C: biologia, chemia, język angielski

 klasa D: geografia, język angielski, drugi język nowożytny,

Skip to content