Zasady rekrutacji cudzoziemców

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców:

Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców określone są przepisami:

art. 165 i 166 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59 ) oraz rozporządzenia Min.Eduk. Narod. z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich pobierających naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw ( Dz.U. z 2017r. poz.1655 ). Celem ustawodawcy było nie tylko przyznanie cudzoziemcom prawa do nauki, lecz także objęcie obowiązkiem szkolnym (a więc na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum) również osób niemających obywatelstwa polskiego, jeżeli mają one miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby możliwe było dokonanie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, pochodzącej z Ukrainy, osoba ta, oprócz spełnienia szczegółowych kryteriów formalnych, o których mowa w powołanych we wstępie  aktach prawnych, musi przede wszystkim podlegać obowiązkowi nauki, tj. spełniać podstawowe kryteria faktyczne, czyli :

1. Mieć miejsce pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie wszczęcia procedury rekrutacyjnej,

2. Nie pobierać w czasie rozpoczynania procedury rekrutacyjnej nauki w szkole za granicą.

Cudzoziemcy będą przyjmowani po zakończonej rekrutacji uzupełniającej (sierpień) w miarę wolnych miejsc, na podstawie świadectwa ze szkoły lub wieku. Nie ma egzaminów.

Niezbędne dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły
  • paszport
  • odpis aktu urodzenia
  • notarialne upoważnienie do sprawowania opieki prawnej nad  uczniem, przebywającym w Polsce bez rodziców
  • 2 zdjęcia (30×42 mm)
  • karta zdrowia
  • kserokopia opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada rzeczony dokument) 

Nie są potrzebne żadne dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego.

Każdy uczeń, który wymaga pomocy ma możliwość korzystania z dodatkowych, bezpłatnych lekcji języka polskiego i zajęć wyrównawczych ok. 2-5 godz. tygodniowo.

Opiekę zapewniamy tyko na terenie szkoły i w czasie zajęć prowadzonych przez szkołę.

Nie zapewniamy zakwaterowania ani posiłków.

Kandydaci mogą skorzystać składania wniosku i dokumentów uzupełniających drogą elektroniczną – skany lub czytelne fotografie – mail : rekrutacja@xlilo.krakow.pl – w temacie wiadomości należy podać imię, nazwisko, klasę pierwszego wyboru oraz temat korespondenji, np. wniosek, poświadczona kopia świadectwa, itd

Skip to content