Procedura przyjęcia z innej szkoły

 1. O przyjęciu ucznia do XLI LO decyduje Dyrektor Szkoły na pisemny wniosek Rodziców ucznia niepełnoletniego lub pisemny wniosek ucznia pełnoletniego.
 2. We wniosku należy podać przedmioty rozszerzone oraz języki obce, które będą realizowane.
 3. Do wniosku należy dołączyć :
 • Kopie świadectw promocyjnych ze szkoły, z której uczeń przechodzi,
 • Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • Kopię wyników egzaminu po szkole podstawowej,
 • Inne opinie lub dodatkowe dokumenty wg uznania.
 1. Wnioski, o których mowa w pkt. 2, Dyrektor Szkoły rozpatruje w ostatnim tygodniu sierpnia po ustaleniu wyników klasyfikacji rocznej, uwzględniając:
 • Liczbę osób w poszczególnych oddziałach,
 • Osiągnięcia ucznia w nauce i ocenę z zachowania,
 • Inne szczególne okoliczności.
 1. W przypadku różnic programowych wynikających z niezrealizowania przez ucznia w poprzedniej szkole przedmiotów objętych planem nauczania w danym oddziale, Dyrektor Szkoły zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania tych zajęć do końca danego etapu edukacyjnego.
 2. W przypadku różnic programowych wynikających ze zmiany przedmiotów w zakresie rozszerzonym uczeń uzupełnia różnice programowe na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności z przedmiotów objętych planem nauczania w nowym oddziale.
Skip to content