Procedura uzyskania zwolnień z zajęć wf

Procedura uzyskania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Podstawa prawna:

 1. § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843)
 2. § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534)
 3. Statut XLI  Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

Procedura postępowania:

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  • Podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres.
  • W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany.
  • Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  • W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.
  • Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest przechowywać je do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż 1 miesiąc, jednak nie obejmujące całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego / kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.
 5. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach.
 6. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice  – w przypadku uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni, składając podanie (załącznik nr 1)* do dyrektora szkoły (w sekretariacie szkoły), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.
 7. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza w terminie do 7 dni od jego wystawienia.
 8. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 14 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.
 9. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
 10. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.
 11. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach i pozostawać pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 12. Uczeń może być zwolniony z tego obowiązku i uzyskać zgodę na wychodzenie do domu wyłącznie w przypadku pierwszych lub ostatnich godzin w planie lekcji ucznia na podstawie pisemnego oświadczenia (zał. nr 2 procedury)** rodziców lub własnego oświadczenia pełnoletniego ucznia (zał. nr 3 procedury)** i po uzyskaniu zgody Dyrektora Liceum. Składający oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie, bierze za zwalnianego ucznia pełną odpowiedzialność prawną w czasie trwania zajęć. O tym fakcie informowani są: nauczyciel wf i wychowawca klasy, którzy potwierdzają przyjęcie jej do wiadomości własnoręcznym podpisem na decyzji Dyrektora pozostającej w rejestrze zwolnień.
 13. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego natomiast wychowawca klasy, rodziców/opiekunów prawnych na zebraniu z rodzicami.

*Wzór podania stanowi załącznik nr 1 do procedury.
**Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 (dla rodziców/opiekunów prawnych) i załącznik nr 3(dla pełnoletniego ucznia) do procedury.

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Skip to content