Regulamin nauczania zdalnego i nauczania on-line w XLI LO

1. W trakcie nauczania on-line uczniowie są zobowiązani do:

 1. punktualnego logowania się na zajęcia zgodnie z planem lekcji,
 2. dołączania do lekcji pod własnym imieniem i nazwiskiem, z adresu e-mail z domeny szkolnej imię nazwisko@xlilo.krakow.pl; uczniowie niepodpisani imieniem i nazwiskiem nie będą wpuszczani na zajęcia on-line, co będzie skutkowało nieobecnością nieusprawiedliwioną,
 3. uczestniczenia w zajęciach przy włączonych kamerze i mikrofonie, 
 4. aktywnego uczestniczenia w zajęciach, w tym uczestniczenia w lekcji przy biurku/stoliku, nie w pozycji leżącej,
 5. uczestniczenia w zajęciach w stosownym stroju nieodbiegającym od standardów szkolnych,
 6. niespożywania posiłków,
 7. posiadania zeszytu przedmiotowego, w którym na bieżąco sporządzają notatki z lekcji oraz do posiadania innych materiałów wymaganych przez nauczyciela potrzebnych do efektywnego uczestniczenia w zajęciach,
 8. samodzielnego i uczciwego rozwiązywania testów, sprawdzianów oraz innych prac kontrolnych; w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do samodzielności pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.

2. W przypadku niestosowania się do powyższych przepisów uczeń zostanie usunięty z lekcji online, co będzie skutkowało nieobecnością nieusprawiedliwioną oraz odpowiednimi karami statutowymi.

3. W trakcie nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek:

 1. odbierania na bieżąco, tzn. z dnia na dzień materiałów przesyłanych przez nauczycieli w wiadomościach dziennika elektronicznego Librus;
 2. częstego logowania się do dziennika elektronicznego Librus, by na bieżąco odczytywać wiadomości; nieodczytanie wiadomości w ciągu doby od wysłania jej przez nauczyciela skutkuje wpisaniem nieobecności na danych zajęciach;
 3. wysyłania zadań domowych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela; wysłane prace podlegają ocenie; w przypadku niedotrzymania terminu uczeń traci możliwość przesłania pracy (szczegółowe przepisy regulują zapisy statutu).

4. Rodzic jest zobowiązany do:

 1. usprawiedliwiania nieobecności dziecka zgodnie z przepisami zawartymi w statucie szkoły,
 2. bieżącego monitorowania postępów nauczania dziecka,
 3. uczestniczenia w zapowiadanych przez wychowawcę zebraniach z rodzicami on-line.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r.
  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).
 • Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 492).
 • Rozporządzenie MEN z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.).
Skip to content