Wybór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

Uczeń dokonuje dwukrotnie wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym :

Na decyzję o przyjęciu do grupy fakultatywnej wpływa :

  • ocena śródroczna i roczna z przedmiotu rozszerzonego,
  • aktywność w dziedzinie przedmiotów kierunkowych (udział w olimpiadach, konkursach itp.),
  • frekwencja,
  • ocena z zachowania.
Skip to content